พล.ต.ต.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา
ผบก.ภ.จว.ระนอง

เว็บไซต์พันธมิตร
หน่วยงานในสังกัด
ตำรวจภูธรภาค 1-9
ภ.จว. ในสังกัด ภ.8
ผู้บังคับบัญชา ในอดีต

ผู้บังคับกองตำรวจภูธรจังหวัดระนอง

ลำดับที่

ยศ  ชื่อ  สกุล

ปี พ.ศ.

1 ร.อ.ขุนเริงระงับภัย 2451
2 ร.อ.ขุนวินัยประชาบาล 2453
3 ร.ต.อ.หลวงตลอดไตรภพ 2455
4 ร.ต.อ.หลวงพิทักษ์ 2458
5 ร.ต.อ.หลวงอิศรานุเคราะห์ 2460
6 ร.ต.อ.หลวงสนานนราภู 2463
7 ร.ต.อ.หลวงสุรการบัญชา 2465
8 ร.ต.อ.หลวงจิตประชานุรักษ์ 2475
9 ร.ต.อ.ขุนประจนจบทิศ 2475
10 ร.ต.อ.ผัน ศิริธร 2482
11  ร.ต.อ.ขุนสนธิสุตารักษ์ 2483
12  พ.ต.ต.หลวงค้นสาคร 2484
13 ร.ต.อ.เยื้อน แพทย์สนาน 2488
 
ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
14 พ.ต.ต.ถวิล คำเถียร 2485
15 พ.ต.ต.หลวงเดชชาญชัย 2487
16 พ.ต.ต.อัสนีย์ ยิ่งกมล 2488
17 พ.ต.ต.ชนะ ทองทิว 2488
18 พ.ต.ต.พยุง เพชรไทย 2488
19 พ.ต.ต.ยุทธ ประภาวัต 2495
20 พ.ต.ท.เฉลิมไทย ธรรมประทีป 2497
21 พ.ต.อ.วาด กงกะนันทน์ 2502
22 พ.ต.อ.แสวง ภาสะวณิช 2505
23 พ.ต.อ.พิงพันธ์ เนตรรังษี 2509
24 พ.ต.อ.สุคนธ์ วราภรณ์ 2512
25 พ.ต.อ.เลื่อน อินทรสุวรรณ 2516
26 พ.ต.ท.เทียน สุโกศล 2518
27 พ.ต.อ.ประธาน ปานรัศมี 2518
28 พ.ต.อ.พรายวาศ เทวาหุดี 2521
29 พ.ต.อ.ชิน โพธิ์ทอง 2522
30 พ.ต.อ.สมศักดิ์ อภิจารี 2524
31 พ.ต.อ.ปรีชา แสงวรรณ 2526
32 พ.ต.อ.กิตติพงษ์ มิ่งโมฬี 2529
33 พ.ต.อ.ชัยทัศน์ อรัญทิมา 2532
34 พ.ต.อ.คำรณ มุสิกบุญเลิศ 2534
35 พ.ต.อ.วันชัย สมศักดิ์ หน.ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง 2537
36 พ.ต.อ.ไกรสร อมรไกรสีห์ หน.ตำรวจภูจังหวัดระนอง 2539
 
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
37 พล.ต.ต.วิชัย สุขมงคล 2539
38 พล.ต.ต.อัมพร ภัยลี้ 2540
39 พล.ต.ต.เจริญ มณีวงศ์ 2541
40 พล.ต.ต.วีระ ปานจันทร์ 2544
41 พล.ต.ต.สันติสุข เสนะวงศ์ 2546
42 พล.ต.ต.ปริญญา ขวัญยืน 2548
43 พล.ต.ต.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ 2549
44 พล.ต.ต.อภิรักษ์ หงส์ทอง 2550
45 พล.ต.ต.อนุรุต กฤษณะการะเกตุ 2551
46 พล.ต.ต.วิทยเดช วรดิลก 2552
47 พล.ต.ต.วิทูร ธรรมรักษา 2553
48 พล.ต.ต.กระจ่าง สุวรรณรัตน์ 2554
49 พล.ต.ต.ทวีพร ชูรินทร์ 2555
50 พล.ต.ต.วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ 2556
51 พล.ต.ต.นรินทร์ บุษยวิทย์ 2557
52 พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล 2558
53 พล.ต.ต.สมาน ชัยณรงค์ 2560
54 พล.ต.ต.หัสชัย เรืองมาลัย 2561
55 พล.ต.ต.สายเพชร ศรีสังข์ 2562
56 พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู 2563
57 พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช 2564

www.easy-hit-counter.com
www.easy-hit-counter.com
จำนวผูเข้าชม