พล.ต.ต.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา
ผบก.ภ.จว.ระนอง

เว็บไซต์พันธมิตร
หน่วยงานในสังกัด
ตำรวจภูธรภาค 1-9
ภ.จว. ในสังกัด ภ.8
พันธกิจ ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง

1) ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

2) ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และชุมชนเป็นฐาน

3) ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

4) อำนวยความยุติธรรม โดยยึดหลักนิติธรรม

5) รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของชาติด้วยการบริหารจัดการที่ดี

6) ส่งเสริมให้ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม


www.easy-hit-counter.com
www.easy-hit-counter.com
จำนวผูเข้าชม