พล.ต.ต.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา
ผบก.ภ.จว.ระนอง

เว็บไซต์พันธมิตร
หน่วยงานในสังกัด
ตำรวจภูธรภาค 1-9
ภ.จว. ในสังกัด ภ.8
นโยบาย ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง

นโยบาย ตำรวจภูธรจังหวัดระนองมี 9 นโยบายหลัก คือ

1) การรักษาความมั่นคงของชาติและราชบัลลังก์

2) การรองรับ สนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัดระนอง เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ได้แก่

    2.1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามา ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย

    2.2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาชายแดนทางทะเล

    2.3) การป้องกันและแก้ไขปัญหา การบุกรุกทำลายทรัพยากร ธรรมชาติและป่าไม้

3) การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

4) การปราบปรามอบายมุข

5) การอำนวยความยุติธรรม

6) การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

7) การพัฒนาองค์กรและการบริหาร

8) การให้ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

9) การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ


www.easy-hit-counter.com
www.easy-hit-counter.com
จำนวผูเข้าชม