พล.ต.ต.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา
ผบก.ภ.จว.ระนอง

เว็บไซต์พันธมิตร
หน่วยงานในสังกัด
ตำรวจภูธรภาค 1-9
ภ.จว. ในสังกัด ภ.8
ยุทธศาสตร์ ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง

ยุทธศาสตร์ตำรวจภูธรจังหวัดระนองมี 9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติและ ราชบัลลังก์

2) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของรัฐ

3) ยุทธศาสตร์การควบคุมอาชญากรรมให้อยู่ในระดับที่ไม่กระทบ ต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชน

4) ยุทธศาสตร์การอำนวยความยุติธรรม

5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

6) ยุทธศาสตร์การให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและชุมชน

7) ยุทธศาสตร์การป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด และผู้มีอิทธิพล

8) ยุทธศาสตร์การทำสงครามกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ

9) ยุทธศาสตร์การควบคุมการจราจร และการบริการสังคม


www.easy-hit-counter.com
www.easy-hit-counter.com
จำนวผูเข้าชม